گل رز، هدیه، دلتنگی، جدایی، شکستن، داستانک، داستان کوتاه، نوشتن، جان بخشی به اشیاء