گربه ای که کتابها را نجات داد ،شوخ طبعی ، مبارزه ، توان ، منطق