کیمبرلی میر ، چری ساینفلد ، نویسنده ، یادداشت ، داستان کوتاه