کتاب های معروف، داستان جذاب، نوشتن، نویسندگی، نظرات