کتابفروشی کوچک بروکن ویل، کاتارینا بیوالد، لیلا کرد، کتاب، کتابخوانی، بریده کتاب، دوست کتاب، کتاب دوست، کشاورز، آدمی، انسان، وفاداری، احمق، قانون، زندگی، بغل،