کتابخانه عجیب، هاروکی موراکامی، فرهاد غبرایی، لویی فردینان سلین، سفر به انتهای شب،