چتر، جوجه رنگی، خاطرات، باران، گربه، گذشته ها، نوه، خانه، برف، دستکش، داستان