پیشی، گربه، گربه خیابانی، مامان، بچه، بچه گربه، خرداد، تیر، مرداد