پسر بچه، ناامیدی، نگرانی، آشفتگی، موجودات ماورای طبیعت، غیر طبیعی