پرندگان، ماهی ها، غریب، جا مانده، شن، موج، باد، آتش