ولتر، فرانسوا ماری آروئه، کاندید، کتاب کاندید، آثار برجسته دنیا، آثار برجسته جهان،آثار فرانسه، فلسفه، استاد، سفر، خوشی، شر، خیر،