والت ویتمن، بریده ای از اشعار، ویتمن، شاعر، شعر، آزادی، عشق