نیکیتا خروشچف ، جان گالزورثی ، جرج سیمتانیک ، نظامی گنجوی ، ایساک دینسن