موهای پریشان، تپش قلب، صدا، در، آسانسور، سکوت، تاریکی