مثل یک ببر زندگی کن، پائولو کوئیلو، حکایت، داستانک