طلای درون، رابرت الکس جانسون، سیمین موحد، عشق سمسا، عزیز حکیمی، اسفرود، غزال رمضانی، آینه، کمدی کیهانی، ایتالو کالوینو، موگه رازانی