شاهین کلانتری ، شاهراه تاثیرگذاری ، تمرین ، نوشتن ،