شازده کوچولو، بازگشت شازده کوچولو، آنتوان دوسنت اگزوپری، ژان پیر داوید،