سخن بزرگان، نگرش همه چیز است ، نگرش یعنی همه چیز، جورج برناردشاو