زن در ریگ روان، کوبو آبه، مهدی غبرایی، داستان، رمان، بریده کتاب زن در ریگ روان