رومن رولان، نمایشنامه، بازی عشق و مرگ، داستان، داستان کوتاه، نویسنده، نویسندگی، بریده، کتاب، بریده کتاب، وفاداری، عشق، مرگ، انقلاب، اسیر،