داستان کوتاه، رمان، داستان جدید، نویسنده، بنویسیم، تمرین