داستانک، داستان کوتاه، گل، دوست داشتن، دریا، شن، مشکلات، آدم ها