خلاصه نویسی، خاطره نویسی، نردبان نویسندگی، نردبان خواندن، نردبان نوشتن