خاطره نویسی، شعارنویسی، جرقه ها، جرقه نوشتن، الهام