جلال آل احمد ،صادق هدایت ، سیمین دانشور ،بزرگ علوی