تنهایی پر هیاهو، هگل، لائوتسه، بهومیل هرابال، زندگی، کتاب، کتابخوانی، بریده کتاب، بریده هایی از کتاب تنهایی پرهیاهو، آسمان، آدم ها، گناه، سرنوشت، فاوست، کارلوس، خون، زرتشت، گوگرد، زیتون، تورات