بریده کتاب، جان بخشی به اشیاء، عشق، دوست داشتن، قهوه