بریده هایی از کتاب سفر به انتهای شب، کتاب سفر به انتهای شب، لویی فردینان سلین