بریده هایی از کتاب حرفهایی که کاش می زدم، کیتلین کلی، نهال سهیلی فر، حرف های ته دل، تخلیه ذهنی، کتاب، کتابخوانی، بریده کتاب