بریده هایی از کتاب اسکار و مادام رز، اریک امانوئل اشمیت، اشمیت، بریده کتاب