بریده هایی از کتاب، عشق، آزادی امنیت، زندان، اسارت، زندگی