ایگناز، پیتر پانتر، تئورالد تایگر، ایگناز وروبل، کاسپار هاوزر، بعضی ها هیچوقت نمی فهمند،