انجیل ، رالف والد امرسون ، ویرژیل ، آریزون سوت ماردن ، رالف شارل