امید، گربه ای که کتابها را نجات داد ، سوسوکه ناتسوکاوا ، جوزف کلر ، نگرش یعنی همه چیز