آسایش، مت هیگ، مهشید سیانیان، افسانه های کوردی، مارگاریتا باریسوونا رودنکو، کریم کشاورز، صدف، آنتوان چخوف