آخرین انار دنیا، بریده هایی از کتاب آخرین انار دنیا، بختیار علی، انار، نویسنده کورد